Actie

Doelstellingen

De module ‘Actie’ heeft als doel het schoolteam aan te zetten een aantal aandachtspunten m.b.t. ouderbetrokkenheid te selecteren. We kiezen acties waarop het team gedurende langere tijd wil inzetten. Aan de hand van de sterktes en de werkpunten van de school (zie module Inzicht’) ga je samen met het team acties opzetten om ouders (meer) te betrekken bij het schoolgebeuren van hun kind. Deze acties worden bepaald op basis van duidelijke doelen en prioriteiten en worden regelmatig door het schoolteam geëvalueerd. Concreet wordt met de module ‘Actie’ volgende doelstellingen nagestreefd:

  1. Actieterreinen waarvoor het schoolteam zich wil inzetten en engageren, bepalen.
  2. Een plan van aanpak uitwerken, rekening houdend met de doelen die worden vooropgesteld.
  3. Het plan van aanpak uitvoeren, rekening houdend met de doelen die worden vooropgesteld.
  4. Het plan van aanpak opvolgen, rekening houdend met de doelen die worden vooropgesteld.

Inhoud

In de module ‘Actie’ worden verschillende methodieken aangereikt om samen met het schoolteam een plan van aanpak op te stellen met doelen op korte, middellange en lange termijn. Het is geenszins de bedoeling meteen aan alle aspecten van ouderbetrokkenheid te werken. Je kan kiezen om te focussen op één aspect van ouderbetrokkenheid (bijv. oudercontact). Het kader van ouderbetrokkenheid wordt in deze module gebruikt als handvat om bepaalde werkpunten – die naar voor zijn gekomen in de module ‘Inzicht’ – doelgericht en geïntegreerd binnen het ruimere schoolbeleid aan te pakken.